top of page

BIO
 
De la meteorología corporal al clima colectivo.
From body meteorology to collective weather.  ( english bellow. tsoeg.org )

Genero coneixement territorial des de la comprensió corporal sensible del clima que som en moviment.
 

Procuro els ecosistemes des de la iniciativa meteorològica del cos creatiu, en una evolució del laboratori del clima del cos, que és un sistema d'investigació i coneixement corporal que indaga les relacions de desenvolupament mutu amb l'entorn o el medi a on estem situats. Investigo aquestes relacions en escales de temps i d'àrees concretes, amb l'objectiu de fer més plural el sentit del lloc. Practico geografia eco corporal i de proximitat, amb l'interès d'explorar l'espacialitat de l'emoció i la cocreació relacional de l'espai col·lectiu.

La immersió en el paisatge contrasta les dinàmiques dels espais amb l'acció imaginativa del cos encarnant els intangibles que habiten el lloc. En aquest ball d'elements emergeixen nous relats territorials. La climatologia corporal, com a laboratori d'experimentació, proposa obrir maneres diferents d'entendre les potencialitats del cos i la seva acció creativa en entorns d'intempèrie.


He desenvolupat els projectes de llarga durada, Nou Paisatge, o No Paisatge, sota el prisma d'una geografia dansada, i el procés participatiu i de creació col·lectiva amb els habitants de la perifèria de Barcelona, Coreografia i Paisatge. El treball més recent ha estat la recerca transdisciplinària a la muntanya de residus del Cogulló, en la població de Sallent, titulat, Anatomia d'un paisatge capgirat.

Genero conocimiento territorial desde la comprensión corporal sensible del clima que somos en movimiento.
Procuro los ecosistemas desde la iniciativa meteorológica del cuerpo creativo, en una evolución del laboratorio del clima del cuerpo, que es un sistema de investigación y conocimiento corporal que indaga las relaciones de desarrollo mutuo con el entorno o el medio donde estamos situados.
Investigo estas relaciones en escalas de tiempos y de áreas concretas, con el objetivo de hacer más plural el sentido del lugar.

Practico geografía eco corporal y de proximidad, con el interés de explorar la espacialidad de la emoción y la cocreación relacional del espacio colectivo.
La inmersión en el paisaje contrasta las dinámicas de los espacios con la acción imaginativa del cuerpo encarnando los intangibles que habitan el lugar. En este baile de elementos emergen nuevos relatos territoriales.

La climatología corporal, como laboratorio de experimentación, propone abrir maneras diferentes de entender las potencialidades del cuerpo y su acción creativa en entornos de intemperie. He desarrollado los proyectos de larga duración, Nuevo Paisaje, o No Paisaje, bajo el prisma de una geografía danzada, y el proceso participativo y de creación colectiva con los habitantes de la periferia de Barcelona, Coreografía y Paisaje.

El trabajo más reciente ha sido la investigación transdisciplinar en la montaña de residuos del Cogulló, en la población de Sallent, titulado, Anatomía de un paisaje dado vuelta.

el #plantoceno continua con su contagio
bottom of page