top of page

Els laboratoris de paisatge són processos de recerca artística en àrees determinades. Són descobertes que fan emergir tensions ambientals, en molts casos subjacents a les primeres aproximacions sobre el territori. Els laboratoris segueixen les metodologies pròpies del treball de camp i del sistema d'investigació i coneixement de la climatologia corporal. Amb la immersió en el paisatge s'hi indaga les variables de desenvolupament mutu, i es reflecteixen les relacions de co-habitabilitat amb l'entorn.

Landscape laboratories are research artistic processes in certain areas. These are discoveries that bring to light environmental tensions, in many cases underlying the first approaches to the territory. The laboratories follow the methodologies of field work and the system of research and knowledge of body climatology. With the immersion in the landscape, the variables of mutual development are investigated, and the relationships of cohabitation with the environment are reflected.

Los laboratorios de paisaje son procesos de investigación artística en áreas determinadas. Son descubrimientos que hacen emerger tensiones ambientales, en muchos casos subyacentes a las primeras aproximaciones sobre el territorio. Los laboratorios siguen las metodologías propias del trabajo de campo y del sistema de investigación y conocimiento de la climatología corporal. Con la inmersión en el paisaje se indaga las variables de desarrollo mutuo, y se reflejan las relaciones de co-habitabilidad con el entorno.

Perifèries rurals. 
Compostatge cultural.

rural peripheries.
cultural composting.

 

Regió metropolitana Barcelona
la ciutat dels 5 milions de persones

Barcelona metropolitan region.
the city of 5 million people

Anatomia d'un paisatge capgirat. Runam del cogulló.

Anatomy of an upside - down landscape.
Cogulló waste mountain.

L'expansió urbana i el Vallès

urban expansion and the vallés region


 

final seu.png
final metropolis.png
final runam.png
final valles.png
bottom of page